วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล (PATEEPPALEEPOL TECHNOLOGICAL COLLEGE)                                

    

» หน่วยงานทางการศึกษา                                                      » ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                   » PATEEPPALEEPOL TECHNOLOGICAL COLLEGE

คุรุสภา


คณะครูประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน

แบบฟอร์มการเขียนโครงการสำหรับครู

แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ

คณะครูอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

และการเลือกหัวข้อทำวิจัย

 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ประกาศเรื่องกำหนดการระหว่างปิด

ภาคเรียน

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ


 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา


 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


 

» สาขาวิชาที่เปิดสอน

 

ระดับ ปวช.


- สาขางานบัญชี

- สาขางานการขาย

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ระดับ ปวส.


- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

 

กิจกรรมวิทยาลัยปีการศึกษา 2557

PATEEPPALEEPOL TECHNOLOGICAL COLLEGE

(คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด)

ตลาดนัดวันวิชาการ ครั้งที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวช. 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

18 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02-4536400-2 แฟกซ์. 02-4536402