Ptec_Link

สำนักวิชาการ ส่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน โดยสามารถเข้าไปที่ เมนู ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                      *****************************
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จัดโครงการแสดงมุธิตาจิตพิธีไหว้ครู(ภาคบ่าย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘     ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
*****************************
 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จัดพิธีประดิษฐานพระพุทธรูป ประจำสถาบัน ในวัน พฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๙.๐๐ น.  ณ บริเวณหน้าอาคาร ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
*****************************
-- สำนักวิชาการ จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ในหัวข้อ
"การวิเคราะห์ข้อสอบ และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘" 
 
*****************************
--วิทยาลัยขอความร่วมมือ ครูทุกท่านช่วงเช้าช่วยกำกับดูแลแถว ต้องอยู่ดูแลนักเรียน นักศึกษาทุกคน--
*****************************
--วิทยาลัยฯ จัดทำคู่มือว่ามาตราฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ ของคุรุสภา และใบความรู้ เรื่องจรรยาบรรณและแบบแผนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถรับได้ที่หน้าห้อง ๑๑๓--
*****************************
 
 
 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com