วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

                                            
   

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

- แบบฟอร์มการเขียนรายงานฝึกงาน

- แบบฟอร์มวิชาโครงการ

- แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

- แบบฟอร์มบันทึกการเข้าเรียนประจำวัน

(New) - เอกสารแบบประเมินการฝึกงาน
  ( สำหรับสถานประกอบการ)

(New) - แบบประเมินความพึงพอใจของสถาน
   สถานประกอบการ

 

- แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน

- แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน

- รวมเอกสารการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา

 

                    

                                                                                                                                                                   

                     

                                            

            วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
                      1019 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150    
             โทร. 02-4536400  โทรสาร. 02-4536402