วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

                                            
   

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

 

                  เนื่องด้วยอดีตเจ้าอาวาสวัดปทีปพลีผลคือพระครูพิพิธพัฒนโสภณ  มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ให้ดีขึ้น จึงส่งเสริมการศึกษาโดยได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน 5 ไร่ และได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 1 หลังเพื่อส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพแก่

ชุมชนหลังจากท่านพระครูพิพิธพัฒนโสภณได้มรณภาพ พระครูปทีปธรรมรักษ์จึงได้เป็นเจ้าอาวาสแทน   ดังนั้นเพื่อต้องการที่จะสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน

พระครูพิพิธพัฒนโสภณ จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา คือ ปวช. ปวส. โดยมอบให้ ดร. เปรมจิต พรหมสาระเมธี เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

และดร.สมชาย  เบญจวรรณ์  เป็นผู้อำนวยการ  เพื่อให้การจัดการและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความรู้

และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

 

                                                                   

            วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
                      1019 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150    
                                 โทร. 02-4536400  โทรสาร. 02-4536402